پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 284 روز قبل نمایش جزئیات