پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 73 روز قبل نمایش جزئیات