پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 219 روز قبل نمایش جزئیات