پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 128 روز قبل نمایش جزئیات