پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 408 روز قبل نمایش جزئیات