نامه ضد ایرانی عربستان به سازمان ملل عصرایران - 130 روز قبل