نامه ضد ایرانی عربستان به سازمان ملل عصرایران - 11 روز قبل