نامه ضد ایرانی عربستان به سازمان ملل عصرایران - 220 روز قبل