نامه ضد ایرانی عربستان به سازمان ملل عصرایران - 74 روز قبل