یاداشت اعتراضی عربستان علیه ایران به سازمان ملل متحد فارس - 220 روز قبل