یاداشت اعتراضی عربستان علیه ایران به سازمان ملل متحد فارس - 74 روز قبل