یاداشت اعتراضی عربستان علیه ایران به سازمان ملل متحد فارس - 11 روز قبل