تصاویری از وداع لوپتگی با بازیکنان اسپانیا فارس - 65 روز قبل نمایش جزئیات