رونمایی از پیراهن عربستان و روسیه برای آغاز جام جهانی ایلنا - 7 روز قبل