وصل شدن آب شرب 2 هزار و 200 مشترک روستایی بخش اطاقور ایلنا - 11 روز قبل