وصل شدن آب شرب 2 هزار و 200 مشترک روستایی بخش اطاقور ایلنا - 188 روز قبل