عبدی قراردادش را با نساجی تمدید کرد فارس - 188 روز قبل نمایش جزئیات