عبدی قراردادش را با نساجی تمدید کرد فارس - 11 روز قبل نمایش جزئیات