عبدی قراردادش را با نساجی تمدید کرد فارس - 285 روز قبل نمایش جزئیات