عبدی قراردادش را با نساجی تمدید کرد فارس - 104 روز قبل نمایش جزئیات