ادامه واکنش ها به اخراج لوپتگی؛/ کلمنته خطاب به رئیس فدراسیون اسپانیا: دیکتاتور عوضی  ورزش سه - 8 روز قبل نمایش جزئیات