ادامه واکنش ها به اخراج لوپتگی؛/ کلمنته خطاب به رئیس فدراسیون اسپانیا: دیکتاتور عوضی  ورزش سه - 64 روز قبل نمایش جزئیات