چرا اون با خودکار اختصاصی خودش سند مشترک را امضا کرد؟ فرارو - 223 روز قبل