چرا اون با خودکار اختصاصی خودش سند مشترک را امضا کرد؟ فرارو - 124 روز قبل