عکس/ امضای سند مشترک توسط ترامپ و اون مشرق - 9 روز قبل نمایش جزئیات