عکس/ امضای سند مشترک توسط ترامپ و اون مشرق - 224 روز قبل نمایش جزئیات