عکس/ امضای سند مشترک توسط ترامپ و اون مشرق - 66 روز قبل نمایش جزئیات