عکس/ امضای سند مشترک توسط ترامپ و اون مشرق - 125 روز قبل نمایش جزئیات