آماده باش دائمی روسیه در مدیترانه فرارو - 250 روز قبل