آماده باش دائمی روسیه در مدیترانه فرارو - 11 روز قبل