کاهش زمان «طرح ترافیک» و «زوج و فرد» در رمضان تابناک - 154 روز قبل