اعلام زمان تمرین فردای پرسپولیس فارس - 462 روز قبل نمایش جزئیات