اعلام زمان تمرین فردای پرسپولیس فارس - 400 روز قبل نمایش جزئیات