آیا این اقدام ارزی دولت رانت دادن است؟ مشرق - 280 روز قبل