آیا این اقدام ارزی دولت رانت دادن است؟ مشرق - 7 روز قبل