آیا این اقدام ارزی دولت رانت دادن است؟ مشرق - 96 روز قبل