جانسون: جنگ سوریه ادامه خواهد داشت فرارو - 8 روز قبل