جانسون: جنگ سوریه ادامه خواهد داشت فرارو - 182 روز قبل