جانسون: جنگ سوریه ادامه خواهد داشت فرارو - 280 روز قبل