جانسون: جنگ سوریه ادامه خواهد داشت فرارو - 96 روز قبل