انتقاد خبرنگار گاردین از حمله به سوریه مشرق - 214 روز قبل نمایش جزئیات