انتقاد خبرنگار گاردین از حمله به سوریه مشرق - 162 روز قبل نمایش جزئیات