انتقاد خبرنگار گاردین از حمله به سوریه مشرق - 8 روز قبل نمایش جزئیات