انتقاد خبرنگار گاردین از حمله به سوریه مشرق - 96 روز قبل نمایش جزئیات