انتقاد خبرنگار گاردین از حمله به سوریه مشرق - 306 روز قبل نمایش جزئیات