سود هزار میلیارد تومانی دولت در نوسانات ارزی تابناک - 97 روز قبل