سود هزار میلیارد تومانی دولت در نوسانات ارزی تابناک - 9 روز قبل