(تصاویر) بازدید ولایتی از مناطق آزادشده غوطه شرقی  فرارو - 13 روز قبل
بازدید ولایتی از غوطه شرقی تابناک - 14 روز قبل