(تصاویر) بازدید ولایتی از مناطق آزادشده غوطه شرقی  فرارو - 100 روز قبل
بازدید ولایتی از غوطه شرقی تابناک - 101 روز قبل