(تصاویر) بازدید ولایتی از مناطق آزادشده غوطه شرقی  فرارو - 284 روز قبل
بازدید ولایتی از غوطه شرقی تابناک - 285 روز قبل