توپ در اختیار الوصل، موقعیت‌ها برای پرسپولیس ورزش سه - 7 روز قبل نمایش جزئیات