توپ در اختیار الوصل، موقعیت‌ها برای پرسپولیس ورزش سه - 96 روز قبل نمایش جزئیات