توپ در اختیار الوصل، موقعیت‌ها برای پرسپولیس ورزش سه - 196 روز قبل نمایش جزئیات