تیلرسون با توییت اخراج شد مشرق - 8 روز قبل نمایش جزئیات