یک کشته در سقوط سنگ در جاده فشم تابناک - 6 روز قبل