یک کشته در سقوط سنگ در جاده فشم تابناک - 245 روز قبل