یک کشته در سقوط سنگ در جاده فشم تابناک - 341 روز قبل