یک کشته در سقوط سنگ در جاده فشم تابناک - 184 روز قبل