شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد فارس - 184 روز قبل