(تصاویر) تومور 11 کیلویی در شکم زن هندی فرارو - 342 روز قبل