(عکس) کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد فرارو - 183 روز قبل