(عکس) کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد فرارو - 103 روز قبل