(عکس) کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد فرارو - 245 روز قبل