ادبیاتی که به دوقطبی دامن بزند، زیبنده تریبون‌های مقدس نیست ایلنا - 191 روز قبل