پایان رکورد حسینی در کلین شیت ورزش سه - 190 روز قبل نمایش جزئیات