پایان رکورد حسینی در کلین شیت ورزش سه - 8 روز قبل نمایش جزئیات