طارمی رسماً به الغرافه قطر پیوست مشرق - 7 روز قبل نمایش جزئیات