طارمی رسماً به الغرافه قطر پیوست مشرق - 101 روز قبل نمایش جزئیات