طارمی رسماً به الغرافه قطر پیوست مشرق - 191 روز قبل نمایش جزئیات