طارمی رسماً به الغرافه قطر پیوست مشرق - 282 روز قبل نمایش جزئیات