پایتخت هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا به بیت المقدس منتقل نخواهد شد مهر - 129 روز قبل