پایتخت هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا به بیت المقدس منتقل نخواهد شد مهر - 222 روز قبل