ترکیب اس. خوزستان برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 248 روز قبل