ترکیب اس. خوزستان برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 134 روز قبل