ترکیب اس. خوزستان برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 60 روز قبل