ترکیب اس. خوزستان برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 348 روز قبل