«فتح» و «حماس» توافق آشتی ملی را امضاء کردند مهر - 252 روز قبل