«فتح» و «حماس» توافق آشتی ملی را امضاء کردند مهر - 134 روز قبل