«فتح» و «حماس» توافق آشتی ملی را امضاء کردند مهر - 60 روز قبل