درگیری های شدید در ویرجینیای آمریکا مهر - 10 روز قبل نمایش جزئیات