(تصاویر) سالم ماندن کیک میوه‌ای بعد از 106 سال! فرارو - 196 روز قبل