(تصاویر) سالم ماندن کیک میوه‌ای بعد از 106 سال! فرارو - 345 روز قبل