(تصاویر) سالم ماندن کیک میوه‌ای بعد از 106 سال! فرارو - 10 روز قبل