شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 299 روز قبل