شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 204 روز قبل