شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 52 روز قبل