شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 114 روز قبل