شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 356 روز قبل