شرکت دختر امام (ره) در انتخابات ایلنا - 34 روز قبل