(تصاویر) وضعیت اسفناک پناهجویان بلگراد فرارو - 356 روز قبل