(تصاویر) سخنرانی خداحافظیِ اوباما فرارو - 6 روز قبل