قراردادهای نفتی دو رگه ایران با دوره 20 ساله در راه است تسنیم - 1830 روز قبل