تصاویر/ آماده باش گروه ذوالفقار بسیج برای مقابله با ماهواره دانا - 1724 روز قبل