رئیس‌جمهور فرانسه: سر حرفم درباره ناتو هستم تابناک - 3 روز قبل