آتش گرفتن ورودی کنسولگری ایران در نجف تابناک - 3 روز قبل