مراسم شادپیمایی عروسک ها در طاق بستان تابناک - 11 روز قبل