مراسم شادپیمایی عروسک ها در طاق بستان تابناک - 129 روز قبل